Informes Taifa

Informes d’economia del Seminari Taifa

El Seminari TAIFA realitza periòdicament Informes amb l’objectiu de presentar aspectes de la nostra economia i la nostra societat de forma breu, senzilla i comprensible per a les persones que no tinguin una formació tècnica en economia, però vulguin entendre la societat i l’economia en la qual viuen.

La nostra idea és simplificar molt les exposicions, però basant-nos en informacions rigoroses i el més sòlides possibles. De manera que, encara que en cadascun d’aquests escrits no es demostri tot allò que es diu, el que diguem estigui basat i protegit per dades i documentació àmplia i rigorosa.

L’avaluació d’una economia depèn molt del lloc on es situï qui l’avalua. No és el mateix una avaluació de la marxa de l’economia espanyola feta des de la perspectiva dels empresaris o dels bancs, que la que es fa des de l’òptica dels treballadors. Les nostres anàlisis de l’economia es situen en aquesta última posició, la dels treballadors i les classes populars.

Aquests Informes estan concebuts per a ser usats com instruments de formació i d’anàlisi per a entendre la nostra economia i la nostra societat. Van dirigits a tots aquells que participen o vulguin participar en la construcció d’altra societat més justa i harmònica. És inevitable que la seva lectura requereixi un cert esforç, però esperem que els possibles lectors estiguin amatents al mateix.

Què és el Seminari Taifa?

Més informació sobre el Seminari Taifa i les activitats que realitza a seminaritaifa.org

Informes de economía del Seminario Taifa

El Seminario TAIFA ha decidido iniciar la realización de unos Informes con el objetivo de presentar aspectos de nuestra economía y nuestra sociedad de forma breve, sencilla y comprensible para las personas que no tengan una formación técnica en economía, pero quieran entender la sociedad y la economía en la que viven.

Nuestra idea es simplificar mucho las exposiciones, pero basándonos en informaciones rigurosas y lo más sólidas posibles. De forma que, aunque en cada uno de estos escritos no se demuestre todo lo que se dice, todo cuanto digamos esté basado y respaldado por datos y documentación amplia y rigurosa.

La evaluación de una economía depende mucho del lugar donde se sitúe quién la evalúa. No es lo mismo una evaluación de la marcha de la economía española hecha desde la perspectiva de los empresarios o de los bancos, que la que se hace desde la óptica de los trabajadores. Nuestros análisis de la economía se sitúan en ésta última posición, la de los trabajadores y las clases populares.

Estos Informes están concebidos para ser usados como instrumentos de formación y de análisis para entender nuestra economía y nuestra sociedad. Van dirigidos a todos aquellos que participan o quieran participar en la construcción de otra sociedad más justa y armónica. Es inevitable que su lectura requiera un cierto esfuerzo, pero esperamos que los posibles lectores estén dispuestos al mismo.

Qué es el Seminario Taifa?

Más información sobre el Seminario Taifa y las activitades que realiza en seminaritaifa.org